newpolicy1
uthai
runn2024
ป้ายนโยบายผอ.เขต
gift
previous arrow
next arrow

กิจกรรม สพป.สระแก้ว เขต ๑ วันนี้

1 2 4

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • โครงสร้าง
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • การประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • Q&A
 • แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • E–Service
 • รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ร้องเรียน

ถาม-ตอบ

รับฟังความเห็น

แจ้งข่าวประกาศจากสำนักงานเขต ฯ

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑