ประวัติการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1

            พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2536 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่ 110  ตอนที่ 1253 หน้า 1-3  ลงวันที่ 2 กันยายน 2536  ในมาตรา 3 ให้แยกอำเภอสระแก้ว อำเภอคลองหาด  อำเภอวังน้ำเย็น  อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ  ออกจาก  การปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดสระแก้ว  ส่งผลให้มีหน่วยงาน “สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ และนายประไพ  สุนทรมัจฉะ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว คนที่ 1  ในครั้งแรกได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  ตำบลสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นที่ตั้งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว

            ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว  ก่อสร้างอาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  อาคารคอนกรีต แบบ สปช. สูง 3 ชั้น  ขนาด 15 ห้อง โดยขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านหนองนกเขา (เดิม) จำนวน 9 ไร่ ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  บ้านหนองนกเขา  หมู่ 3  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  การก่อสร้างอาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วแล้วเสร็จและย้ายสำนักงานจากอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วมายังอาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว  ที่ก่อสร้างใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2539 ระหว่างนั้นมีนายกล้าหาญ  สุดแสน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว

            พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 6 (2)ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มี “เขตพื้นที่การศึกษา” และ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” เป็นผลให้หน่วยงานทางการศึกษาเดิมของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดและอำเภอ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดต้องถูก ยุบเลิก หลอมรวมกัน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 175 เขต  “สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว” จึงเปลี่ยนเป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1”  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  โดยเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 1  ประกอบด้วย 5 อำเภอของท้องที่จังหวัดสระแก้ว  ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว    อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด  อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์และ  นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร   ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วในขณะนั้น  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 1 คนที่ 1

            พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีผลให้ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1”เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1” ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา