กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวน

เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน ได้ร่วมกันออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 135 คน ครบ 100 % เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านสุขภาพ ด้านการมาโรงเรียน และด้านอื่น ๆ