การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก โดยมี นายอนนท์ หันทยุง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการจัดการศึกษา นายสถิตย์ เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ กรรมการ และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว