newpolicy1
uthai
runn2024
ป้ายนโยบายผอ.เขต
gift
previous arrow
next arrow

กิจกรรม สพป.สระแก้ว เขต ๑ วันนี้

1 2 3

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เจตนารมณ์ในการบริหารงานของ สพป.สระแก้ว เขต 1

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายการศึกษา
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี 2567
 • แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวัสดุ
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ร้องเรียน

ถาม-ตอบ

รับฟังความเห็น

สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูประกาศทั้งหมด

  แจ้งข่าวประกาศจากสำนักงานเขต ฯ

  กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑